ดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุด

 

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Astronomy
Astronomy Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/a14th/fixedstars_th.htm
Walter Fendt, April 19, 2001
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน