การเคลื่อนที่ปรากฏของดาวฤกษ์

 

 

 
Astronomy
Astronomy Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/a14th/starposition_th.htm
© Walter Fendt, February 11, 1999
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน