การแปลงเชิงเรขาคณิตอย่างง่าย:
การสะท้อนที่เส้นตรง, การสะท้อนที่จุด, การเลื่อนขนานและการหมุน

This browser doesn't support HTML5 canvas!