รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม

รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม หมายถึงรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลม

สามารถเลื่อนตำแหน่งจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้วยการกดปุ่มเมาส์

This browser doesn't support HTML5 canvas!
มุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันเท่ากับ 180°.