อนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและสองของฟังก์ชัน

สัญลักษณ์:

xindependent variable
+plus
minus
*multiplied by
/divided by
^power
(...)bracket
abs(...)absolute value
sqrt(...)square root
exp(...)natural exponential function
ln(...)natural logarithm
sin(...)sine
cos(...)cosine
tan(...)tangent
arcsin(...)arcsine
arccos(...)arccosine
arctan(...)arctangent
sinh(...)hyperbolic sine
cosh(...)hyperbolic cosine
tanh(...)hyperbolic tangent
arsinh(...)inverse hyperbolic sine
arcosh(...)inverse hyperbolic cosine
artanh(...)inverse hyperbolic tangent
eEuler's number e
picircle number π
This browser doesn't support HTML5 canvas!