ความชันของเส้นตัดและเส้นสัมผัส

This browser doesn't support HTML5 canvas!