Κεκλιμένο επίπεδο

Η παρούσα εφαρμογή HTML5 παρουσιάζει μια κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα καθώς και τις σχετικές δυνάμεις.

Το κουμπί "Επαναφορά" φέρνει το σώμα στην αρχική του θέση (εκτός εικόνας). Μπορείτε να ξεκινήσετε, να σταματήσετε και να συνεχίσετε την προσομοίωση με το άλλο κουμπί. Από τον επιλογέα μπορείτε να ορίσετε:

α) προβολή δυναμόμετρου του οποίου μπορείτε να διακρίνετε την ένδειξη της απαραίτητης εξωτερικής δύναμης, ή

β) προβολή των διανυσμάτων του βάρους και των συνιστωσών του, της τριβής και της απαραίτητης εξωτερικής δύναμης

Η κλίση του επιπέδου, το βάρος του σώματος και ο συντελεστής τριβής μπορούν να μεταβληθούν εντός ορισμένων ορίων. Η εφαρμογή θα υπολογίσει τα μέτρα των δυνάμεων που αναφέρθηκαν.

This browser doesn't support HTML5 canvas!