Μοχλός

Η παρούσα εφαρμογή παρουσιάζει ένα συμμετρικό μοχλό με μερικά αναρτημένα σώματα βάρους 1,0 Ν το καθένα. Οι αποστάσεις που είναι αναρτημένα τα σώματα μπορούν να υπολογιστούν από τα χρωματισμένα τετραγωνίδια, εκ των οποίων το καθένα αντιστοιχεί σε μήκος 0,10 m. Η δοκός ισορροπεί όταν ξεκινούμε την εφαρμογή.

Μπορείτε να αναρτήσετε επιπλέον σώματα, ή να μετακινήσετε τα υπάρχοντα σύροντάς τα με το ποντίκι. Αντίστοιχα μπορείτε να απομακρύνετε ένα σώμα κάνοντας κλικ πάνω του.

This browser doesn't support HTML5 canvas!
Συνθήκη ισορροπίας: Η δοκός ισορροπεί όταν η συνισταμένη ροπή είναι ίση με μηδέν.