Physik

Fyzikálne HTML5 aplikácie

Walter Fendt
Preklad do slovenčiny: Augustín Šutta, učiteľ na odpočinku
slovenská verzia
slovensky
(HTML 5, 41 Apps, 2016-10-24)
Stiahnuť
(2016-02-16)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
English
English
Español
Español
Français
Français
Ελληνικά
Ελληνικά
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Русский
Русский
Poznámky:
  • Je treba používať webový prehliadač, ktorý podporuje prvok Canvas (HTML5).
  • Tieto HTML5-Apps boli vytvorené prevedením bývalých "Fyzikálních JAVA apletov" na JavaScriptové programy. Budem vďačný za informácie o prípadných chybách pri ich konverzii.
Mechanika
Rovnomerne zrýchlený pohyb 2.11.2000 - 7.10.2015
Rovnováha troch síl 11.3.2000 - 12.11.2015
Vektorové skladanie síl (výslednica) 2.11.1998 - 17.10.2015
Rozklad sily do smerov 30.5.2003 - 8.10.2015
Kladkostroj 24.3.1998 - 2.11.2015
Zákon páky 2.11.1997 - 13.4.2016
Naklonená rovina 24.2.1999 - 1.10.2015
Pohyb v homogénnom tiažovom poli (vrhy) 13.9.2000 - 8.11.2015
Pružná a nepružná zrážka 7.11.1998 - 20.12.2014
Newtonova kolíska (zákon zachovania energie a hybnosti) 4.11.1997 - 10.10.2015
Rovnomerný pohyb po kružnici 25.3.2007 - 12.2.2016
Prvý Keplerov zákon 25.3.2000 - 15.2.2016
Druhý Keplerov zákon 4.4.2000 - 15.2.2016
Vztlaková sila v kvapalinách 19.4.1998 - 11.11.2015
Kmitanie a vlnenie
Matematické kyvadlo 21.5.1998 - 5.11.2015
Pružinový oscilátor 24.5.1998 - 11.10.2014
Viazané oscilátory 5.7.1998 - 5.11.2015
Budené kmitanie (rezonancia) 9.9.1998 - 5.10.2015
Skladanie kmitov blízkej frekvencie - zázneje (rázy) 21.10.2001 - 12.2.2016
Stojaté vlnenie (vysvetlenie zložením s odrazenou vlnou) 9.7.2003 - 13.2.2016
Stojaté pozdĺžne vlnenie 8.6.1998 - 10.10.2014
Interferencia dvoch kruhových (guľových) vĺn 22.5.1999 - 23.11.2015
Dopplerov jav 25.2.1998 - 16.9.2015
Elektrodynamika
Magnetické pole tyčového magnetu 20.4.2001 - 7.3.2016
Magnetické pole priameho vodiča s elektrickým prúdom 18.9.2000 - 18.10.2015
Lorentzova sila na priamy vodič s prúdom 1.6.1998 - 11.10.2015
Jednosmerný elektromotor 29.11.1997 - 29.11.2015
Generátor elektrického prúdu 8.5.1998 - 22.12.2015
Ohmov zákon 23.11.1997 - 12.7.2016
Jednoduchý striedavý obvod 13.6.1998 - 8.10.2015
Elektromagnetický oscilačný obvod 23.10.1999 - 2.11.2015
Elektromagnetická vlna 20.9.1999 - 23.10.2015
Optika
Lom a odraz svetelného lúča 20.12.1997 - 3.11.2015
Odraz a lom svetelného vlnenia (vysvetlenie pomocou Huygensovho princípu) 5.3.1998 - 21.9.2015
Keplerov ďalekohľad 8.13.2000 - 10.1.2016
Ohyb (difrakcia) svetla na dvojštrbine 7.10.2003 - 28.11.2015
Ohyb (difrakcia) svetla na štrbine 11.10.2003 - 13.2.2016
Špeciálna teória relativity
Dilatácia času 15.11.1997 - 22.9.2015
Atómová fyzika
Vonkajší fotoelektrický jav 16.7.1998 - 25.10.2015
Bohrov model atómu vodíka 30.5.1998 - 13.4.2016
Jadrová fyzika
Rádioaktívny rozpadový zákon 16.7.1998 - 12.2.2016

Walter Fendt, 24. októbra 2016