Zákon páky

Na znázornenej dvojzvratnej páke sú zavesené závažia, každé má tiaž 1,0 N. Jedno farebné políčko na páke zodpovedá vzdialenosti 0,10 m. Momentálne je páka v rovnováhe.

Tlačidlom myši môžete závažia na páku pridávať, premiestňovať, alebo odoberať.

HTML5 nie je podporované!

Výpočty v dolnej časti animácie používajú pojem "moment sily". Keď je sila, ako je tomu v tomto prípade, kolmá na príslušné rameno páky je rameno vzdialenosť medzi bodom pôsobenia sily a osou otáčania. Veľkosť momentu sily získame vynásobením veľkosti sily a dĺžkou ramena sily. Rozlišuje sa ľavotočivý moment (proti smeru hodinových ručičiek) a pravotočivý (v smere hodinových ručičiek). Stanovíme nevyhnutnú podmienku rovnováhy na páke:

Zákon páky: Aby bola páka v rovnováhe, musí sa ľavotočivý moment otáčania rovnať hodnote momentu pravotočivého.