Prinudne oscilacije, matematički dodatak

Klatno sa oprugom se karakteriše konstantom opruge k, masom tega m i koeficijentom prigušenja Γ. (Γ je mera sile otpora kretanju u meri u kojoj je otpor proporcionalan brzini kretanja.)
Pobuđivač osciluje krećući se u vretikalnom pravcu prema jednačini yE   =   AE cos (ωt).
yE predstavlja elongaciju pobuđivača, odnosno pomeraj u odnosu na srednji položaj pobuđivača; AE predstavlja amplitudu pobuđivača, ω odgovarajuću kružnu frekvencu pobude, a t vreme.

Zadatak je određivanje zavisnosti elongacije klatna od vremena. Koristeći smenu ω0   =   (k/m)1/2 problem se opisuje sledećom diferencijalnom jednačinom:

y''(t)   =   ω02 (AE cos (ωt) − y(t))   −   Γ y'(t)
Početni uslovi:     y(0) = 0;   y'(0) = 0

Ako želite da rešite ovu diferencijalnu jednačinu, potrebno je razlikovati sledeće slučajeve:

Slučaj 1: Γ < 2 ω0
 
Slučaj 1.1: Γ < 2 ω0; Γ ≠ 0 ili ω ≠ ω0

y(t)   =   Aabs sin (ωt) + Ael cos (ωt)   +   e−Γt/2 [A1 sin (ω1t) + B1 cos (ω1t)]
ω1   =   (ω02 − Γ2/4)1/2
Aabs   =   AE ω02 Γ ω / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
Ael   =   AE ω0202 − ω2) / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
A1   =   − (Aabs ω + (Γ/2) Ael) / ω1
B1   =   − Ael

Slučaj 1.2: Γ < 2 ω0; Γ = 0 i ω = ω0

y(t)   =   (AE ω t / 2) sin (ωt)

Slučaj 2: Γ = 2 ω0

y(t)   =   Aabs sin (ωt) + Ael cos (ωt)   +   e−Γt/2 (A1 t + B1)
Aabs   =   AE ω02 Γ ω / (ω02 + ω2)2
Ael   =   AE ω0202 − ω2) / (ω02 + ω2)2
A1   =   − (Aabs ω + (Γ/2) Ael)
B1   =   − Ael

Slučaj 3: Γ > 2 ω0

y(t)   =   Aabs sin (ωt) + Ael cos (ωt)   +   e−Γt/2 [A1 sinh (ω1t) + B1 cosh (ω1t)]
ω1   =   (Γ2/4 − ω02)1/2
Aabs   =   AE ω02 Γ ω / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
Ael   =   AE ω0202 − ω2) / [(ω02 − ω2)2 + Γ2 ω2]
A1   =   − (Aabs ω + (Γ/2) Ael) / ω1
B1   =   − Ael

 

 

URL: http://www.walter-fendt.de/html5/phsr/resonance_math_sr.htm
Walter Fendt, 9. septembar 1998.
Prevod i obrada: dr Zlatan Šoškić
Poslednja izmena: 3. februar 2010.

back Povratak na stranu rezonance