Physics

Apps on Physics

Walter Fendt
ผู้แปล : นิรมล ปีตะนีละผลิน
Thai version
Thai
(HTML5, 46 apps, 2018-01-15)
Download
(2018-01-13)
Deutsch
Deutsch
Česky
Česky
Dansk
Dansk
Ελληνικά
Ελληνικά
English
English
Español
Español
Français
Français
Italiano
Italiano
Nederlands
Nederlands
Polski
Polski
Português
Português
Русский
Русский
Slovenčina
Slovenčina
กลศาสตร์
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว 11/02/2000 - 01/11/2018
สมดุลของแรง 3 แรง 03/11/2000 - 01/11/2018
แรงลัพธ์ 11/02/1998 - 01/11/2018
การแตกแรงออกเป็นส่วนประกอบ 05/30/2003 - 01/11/2018
ระบบรอก 03/24/1998 - 01/11/2018
หลักการของคาน 11/02/1997 - 01/11/2018
วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง 02/24/1999 - 01/11/2018
การทดลองกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน 12/23/1997 - 01/11/2018
การเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์ 09/13/2000 - 01/11/2018
การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น 11/07/1998 - 01/11/2018
เปลของนิวตัน 11/04/1997 - 01/11/2018
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ 03/25/2007 - 01/11/2018
แรงสู่ศูนย์กลาง 03/10/1999 - 01/11/2018
กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์ 03/25/2000 - 01/11/2018
กฎข้อที่สองของเคปเลอร์ 04/04/2000 - 01/11/2018
แรงลอยตัวในของเหลว 04/19/1998 - 01/11/2018
การแกว่งและคลื่น
การแกว่งของลูกตุ้ม 05/21/1998 - 01/12/2018
ลูกตุ้มสปริง 05/24/1998 - 01/12/2018
ลูกตุ้มคู่ 07/05/1998 - 01/12/2018
การแกว่งแบบถูกบังคับ (เรโซแนนซ์) 09/11/1998 - 01/12/2018
บีตส์ 10/21/2001 - 01/12/2018
คลื่นนิ่ง (อธิบายโดยการรวมกับคลื่นสะท้อน) 07/09/2003 - 01/12/2018
คลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว 06/08/1998 - 01/12/2018
การแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน 05/22/1999 - 01/12/2018
ตัวอย่างของผลดอปเลอร์ 02/25/1998 - 01/12/2018
แม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก 04/20/2001 - 01/12/2018
สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า 09/18/2000 - 01/12/2018
แรงลอเรนซ์ 06/01/1998 - 01/12/2018
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 11/29/1997 - 01/12/2018
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เจเนอเรเตอร์) 05/08/1998 - 01/12/2018
กฎของโอห์ม 11/23/1997 - 01/12/2018
โพเทนชิโอมิเตอร์ 02/16/2006 - 01/12/2018
วีทสโตนบริดจ์ 02/11/2006 - 01/12/2018
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย 06/13/1998 - 01/12/2018
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ 12/08/1999 - 01/12/2018
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 09/20/1999 - 01/12/2018
แสง
การหักเหของแสง 12/20/1997 - 01/12/2018
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น(หลักของฮอยเกน) 03/05/1998 - 01/12/2018
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง 03/08/2000 - 01/12/2018
การแทรกสอดของแสงจากช่องเปิดคู่ 10/07/2003 - 01/13/2018
การเลี้ยวเบนของแสงจากช่องเปิดเดี่ยว 10/11/2003 - 01/13/2018
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
การยืดออกของเวลา 11/15/1997 - 01/13/2018
ฟิสิกส์ของอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก 02/20/2000 - 01/13/2018
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน 05/30/1999 - 01/13/2018
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ 07/20/1998 - 01/13/2018
กฎการสลายตัวของสารรังสี 07/16/1998 - 01/13/2018

Walter Fendt, January 15, 2018