Mathematik

Matematické Java aplety

Walter Fendt
Překlad do češtiny: Miroslav Panoš, Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy
Česká verze
Česky
www.walter-fendt.de/m14cz (deprecated)
 
(Java 1.4, 32 apletů, 31. 5. 2018)
Deutsch English Español Français Italiano
Nederlands Thai Português Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Aritmetika
Písemná matematika (základní aritmetické operace) HTML5 app
Převody jednotek HTML5 app
Primyphos - hra s rozkladem na prvočinitele HTML5 app
Prvočísla do 1 000 000 000 000 HTML5 app
Základní algebra
Kombinační čísla a Pacalův trojúhelník
Planimetrie
Základní shodná zobrazení HTML5 app
Součet vnitřních úhlů trojúhelníku HTML5 app
Thaletova kružnice HTML5 app
Zvláštní přímky a kružnice trojúhelníku HTML5 app
Kružnice trojúhelníku opsaná
Kružnice trojúhelníku vepsaná
Tětivový čtyřúhelník HTML5 app
Tečnový čtyřúhelník HTML5 app
Úhel v kružnici (Obvodový, středový a úsekový úhel) HTML5 app
Stejnolehlost HTML5 app
Pythagorova věta HTML5 app
Věty o pravoúhlém trojúhelníku (Euklidova věta o odvěsně, Pythagorova věta) HTML5 app
Archimedovy kružnice HTML5 app
Pappoův řetěz HTML5 app
Výpočet obvodu a plochy kruhu
Stereometrie
Platonská tělesa HTML5 app
Výpočet objemu koule (Cavalierieův princip) HTML5 app
Geometrie na kouli
Trojúhelník na kouli HTML5 app
Goniometrické funkce
Sinus, kosinus a tangens libovolného úhlu HTML5 app
Vektorová algebra, Analytická geometrie
Souřadnice vektoru - rozklad na složky HTML5 app
Parametrická rovnice přímky v prostoru HTML5 app
Matematická analýza
Sečna a tečna ke grafu funkce HTML5 app
Průběh funkce; 1. a 2. derivace HTML5 app
Komplexní čísla
Komplexní čísla v Gaussově rovině HTML5 app
Pravděpodobnost
Simulace součtu bodů na několika kostkách
Simulace urnového modelu
Zábavná matematika
Rozlévání mléka HTML5 app

Walter Fendt, 31. Mai 2018