Κυκλικό τετράπλευρο

Ορισμός: ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο αν εγγράφεται σε κύκλο.

Μπορείτε να μετακινήσετε τις κορυφές και τις πλευρές του τετράπλευρου με το ποντίκι, κρατώντας πατημένο ένα κουμπί.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 
Το άθροισμα των απέναντι γωνιών εγγράψιμου τετράπλευρου ισούται με 180 μοίρες.
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/cyclquadrilat_gr.htm
© Walter Fendt, November 1, 1997
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005