Πρώτη και Δεύτερη παράγωγος συνάρτησης

Σύμβολα

xΑνεξάρτητη μεταβλητή
+Πρόσθεση
-Αφαίρεση
*Πολλαπλασιασμός
/Διαίρεση
^ ή #Δύναμη
(...)Παρένθεση
abs(...)Απόλυτη τιμή
sqrt(...)Τετραγωνική ρίζα
ln(...)Φυσικός (ή Νεπέριος) λογάριθμος
sin(...)Ημίτονο
cos(...)Συνημίτονο
tan(...)Εφαπτομένη
arcsin(...)Τόξο ημιτόνου
arccos(...)Τόξο συνημιτόνου
arctan(...)Τόξο εφαπτομένης
eΒάση φυσικού λογαρίθμου
piΟ αριθμός π

Εισάγετε στο πεδίο κειμένου μία συνάρτηση, χρησιμοποιώντας συνδυασμό των προηγούμενων συμβόλων. Το πρόγραμμα θα εμφανίσει τη γραφική της παράσταση, και, αν το επιλέξετε, τις γραφικές παραστάσεις της πρώτης ή και της δεύτερης παραγώγου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα όρια της γραφικής παράστασης.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/deriv12_gr.htm
© Walter Fendt, October 10, 1999
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 12, 2005