Μαθηματική

Java Applets on Mathematics

Walter Fendt
Translation: WebLab NHRF
Greek version
Ελληνικά
(Java 1.4, 14 applets, 2008-07-17)
Download
Deutsch English Español Français Italiano Nederlands Korean Bahasa (Indonesia)
Čzesky Thai Português
Important notice, especially for Internet Explorer:
The applets will only work if a Java runtime environment (version 1.4.2 or better) is installed on your computer.
Download is possible from Sun Microsystems.
Γεωμετρία
Άθροισμα γωνιών τριγώνου 06/11/1998 - 11/11/2005
Ημικύκλιο Θαλή 06/17/1998 - 11/12/2005
Ευθείες και κύκλοι τριγώνων 10/25/1998 - 06/21/2007
Κυκλικό τετράπλευρο 11/01/1997 - 11/12/2005
Επίκεντρη και εγγεγραμένη γωνία 11/01/1997 - 11/12/2005
Πυθαγόρειο θεώρημα 11/01/1997 - 11/12/2005
Στερεομετρία
Πλατωνικά (ή κανονικά) στερεά 06/08/1998 - 06/21/2007
Σφαιρική Γεωμετρία
Σφαιρικό τρίγωνο 02/06/1999 - 11/12/2005
Τριγωνομετρία
Ημίτονο / Συνημίτονο / Εφαπτομένη 12/25/1997 - 06/23/2007
Διανυσματική Ανάλυση
Συνιστώσες ενός διανύσματος 07/22/1998 - 11/12/2005
Εξίσωση γραμμής στο τριδιάστατο χώρο 09/16/1999 - 06/23/2007
Μαθηματική Ανάλυση
Κλίση ευθείας / εφαπτομένη 02/22/1998 - 11/12/2005
Πρώτη και Δεύτερη παράγωγος συνάρτησης 10/10/1999 - 11/12/2005
Μιγαδικοί αριθμοί
Αριθμητικές πράξεις μιγαδικών αριθμών 12/04/1999 - 11/12/2005

Walter Fendt, July 17, 2008

Copyright