Ημίτονο / Συνημίτονο / Εφαπτομένη

Μετακινείτε την ακτίνα του τριγωνομετρικού κύκλου με το ποντίκι, έχοντας πατημένο ένα κουμπί του. Ταυτόχρονα, στο διάγραμμα εμφανίζεται η γωνία κατά την οποία έχετε περιστρέψει την ακτίνα, και η τιμή της συνάρτησης που επιλέγετε από τα αντίστοιχα κουμπιά.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14gr/sincostan_gr.htm
© Walter Fendt, December 25, 1997
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: June 23, 2007