ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยม

สามารถเลื่อนตำแหน่งจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมด้วยการกดปุ่มบนเมาส์

Java runtime environment not installed or deactivated!
 
ผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ 180°.
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/anglesum_th.htm
Walter Fendt, June 11, 1998
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน