ศูนย์กลางมวลของรูปสามเหลี่ยม

สามารถเลื่อนตำแหน่งจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมด้วยการกดปุ่มเมาส์

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/centermass_th.htm
Walter Fendt, June 11, 1998
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน