มุมในวงกลม

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/circleangles_th.htm
© Walter Fendt, November 1, 1997
© Translation: Gidon Moont, February 6, 2003
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน