วงกลมล้อมรูปสามเหลี่ยม

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 
เส้นแบ่งครึ่งและตั้งฉากกับด้านของรูปสามเหลี่ยมจะตัดกันที่จุดๆหนึ่ง จุดนี้มีระยะทางห่างจากจุดยอดมุมทั้งสามเท่ากัน
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/circumcircle_th.htm
Walter Fendt, November 25, 1997
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน