รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม

 
รูปสี่เหลี่ยมวงกลมล้อม หมายถึงรูปสี่เหลี่ยมที่แนบอยู่ในวงกลม
 

สามารถเลื่อนตำแหน่งจุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้วยการกดปุ่มเมาส์

Java runtime environment not installed or deactivated!
มุมตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมรวมกันเท่ากับ 180°.
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/cyclquadrilat_th.htm
© Walter Fendt, November 1, 1997
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน