การแปลงเชิงเรขาคณิตอย่างง่าย:
การสะท้อนที่เส้นตรง, การสะท้อนที่จุด, การเลื่อนขนานและการหมุน

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/geotransf_th.htm
© Walter Fendt, June 19, 1999
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน