วงกลมภายในรูปสามเหลี่ยม

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 
เส้นแบ่งครึ่งมุมทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมจะตัดกันที่จุดๆหนึ่ง จุดนี้มีระยะทางห่างจากด้านทั้งสามเท่ากัน
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/incircle_th.htm
Walter Fendt, November 4, 1998
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน