สัมประสิทธิ์พหุนามและรูปสามเหลี่ยมปาสกาล

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/pascaltriang_th.htm
Walter Fendt, November 23, 2002
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน