เส้นรอบวงและพื้นที่ของรูปวงกลม

 
Java runtime environment not installed or deactivated!

สูตรสำหรับวงกลมรัศมี r:

เส้นรอบวง:
u = 2 r π
พื้นที่:
A = r2 π

ค่า π:

π = 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
         5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 ...
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/picomputation_th.htm
Walter Fendt, November 22, 2002
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน