เส้นรอบวงและพื้นที่ของรูปวงกลม

 

สูตรสำหรับวงกลมรัศมี r:

เส้นรอบวง:
u = 2 r p
พื้นที่:
A = r2 p

ค่า p:

p = 3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
      5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 ...
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/picomputation_th.htm
© Walter Fendt, November 22, 2002
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน