ตารางจำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1 ถึง 1 000 000 000 000

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/primes_th.htm
© Walter Fendt, October 17, 2003
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน