ทฤษฎีบทพิทากอเรียน (1)

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 
a2 + b2 = c2
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/pyth2_th.htm
© Walter Fendt, Februay 19, 2001
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน