ทฤษฎีบทพิทากอเรียน (2)

โปรแกรมนี้แสดงรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก สามารถเลื่อนตำแหน่งจุดยอดมุมของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยการกดปุ่มเมาส์

Java runtime environment not installed or deactivated!
 
a2 = c p
b2 = c q
 
a2 + b2 = c2
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/pyththeorem_th.htm
© Walter Fendt, November 1, 1997
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน