รูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
180° < a+b+g < 540°
 
0° < a+b+c < 360°
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/sphertriangle_th.htm
© Walter Fendt, February 6, 1999
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน