รูปวงกลมของทาลีส

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 
ทฤษฎีบทของทาลีส:
รูปสามเหลี่ยมที่แนบอยู่ในรูปครึ่งวงกลมจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/thalescircle_th.htm
© Walter Fendt, June 17, 1998
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน