วงกลมและเส้นตรงพิเศษในรูปสามเหลี่ยม

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/m14th/triangle_th.htm
© Walter Fendt, October 25, 1998
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน