วงกลมแฝดของอาร์คิมีดีส

 
Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Mathematics
Mathematics Applets

URL: www.walter-fendt.de/m14th/twincircles_th.htm
© Walter Fendt, April 11, 2000
Last modification: July 13, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน