Elastični i neelastični sraz

Razlikujemo elastični i neelastični (plastični) sraz. Problem sraza rješava se pomoću zakona o održavanju količine (veličine) gibanja tijela prije i poslije sraza. Java applet simulira granične slučajeve sraza, elastični i neelastični sraz, na primjeru dva vagona koji se sudaraju na glatkoj horizontalnoj pruzi pod odgovarajućim uvjetima.

Prema zakonu održanja količine gibanja, ukupna količina gibanja sustava ostaje konstantna, (centar mase sustava je označen točkom žute boje na tračnicama). Kada vagoni međudjeluju preko opruge, opruga se deformira pri srazu, i vraća u početno stanje, pa je ukupna kinetička energija prije sudara jednaka ukupnoj kinetičkoj energiji poslije sraza (elastični sraz). Ako vagoni međudjeluju preko automatske spojke, vagoni se tokom sraza spajaju, i zbog zakona održanja količine gibanja, ukupna kinetička energija nakon sraza mora biti manja od ukupne kinetičke energije prije sraza (jedan dio kinetičke energije prelazi u neki drugi oblik).
Nakon izbora vrste sraza i veličina koje se promatraju (brzina, količina gibanja i kinetička energija), zadaju se vrijednosti masa [0.1 kg -1.0 kg] i brzina vagona [0.1 ms-1 - 0.5 ms-1](negativne vrijednosti brzine označuju gibanje ulijevo), a izračunavaju se i ispisuju brzine, količine gibanja ili kinetičke energije (u ovisnosti o izboru) prije i poslije sraza.

[Reset] - početno stanje.
[Start] - pokrećemo simulaciju
[Usporeno] - simulaciju usporavamo 10 puta

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/collision_cr.htm
© Walter Fendt, 7. studenoga 1998.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.