Spoj otpora, induktiviteta i kapaciteta

Java applet prikazuje spoj otpora (otpornika), induktiviteta (zavojnice) i kapaciteta (kondenzatora) u električnom krugu izmjenične struje. On omogućuje kreiranje električnog kruga sa najviše tri redno(serijski) povezana električna elementa u jednoj grani, odnosno tri paralelno povezana električna elementa između dvije točke. Otpor otpornika se može izabrati u opsegu od 1 Ω do 1 , induktivitet zavojnice u opsegu od 1 mH do 1 kH, a kapacitet kondenzatora u opsegu od 1 nF do 1 mF. Električni strujni krug se napaja idealnim naponskim generatorom čiji se napon može izabrati u opsegu od 1 mV do 1 kV, a frekvencija u opsegu od 1 Hz do 1 kHz. U svakoj se grani  može postaviti ampermetar, a između svake dvije točke voltmetar.

Poslije kreiranja strujnog kruga moguće je mišem izabrati električni element, granu ili dio kruga između dvije točke, a program će u svom donjem dijelu prikazati napon, ekvivalentni kompleksni ukupni otpor, ukupni otpor, fazni kut i ukupni otpor i jakost struje koja teče kroz izabrani dio strujnog kruga.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 

 
Fizika
Apleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/combrlc_cr.htm
© Walter Fendt, 19. ožujka 2004.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.