Hidrostatski tlak u tekućinama

Java applet simulira mjerenje tlaka u tekućinama ovisno o dubini.

Prikazana je posuda sa tekućinom (plave boje) u koju se uranja senzor pritiska (crvena boja-metalna kutija koja je na gornjoj strani zatvorena membranom) koji je cjevčicom povezan sa manometrom (U cijev ispunjenu istom tekućinom u koju se potapa senzor manometra). Pri uranjanju senzora membrana se deformira, tlači plin u senzoru i cjevčici što dovodi do razlike nivoa tekućine u U-cijevi. Time je razlika pomicanja tekućine u kracima U-cijevi proporcionalna razlici tlaka koji djeluje na membranu i tlaka koji djeluje na slobodni kraj U-cijevi. Kako na desni kraj U-cijevi djeluje atmosferski tlak, a na membranu zbroj atmosferskog tlaka i hidrostatskog tlaka, zaključujemo da manometar sa U-cijevi u ovom eksperimentu mjeri hidrostatski tlak.

U appletu se bira tekućina čiji se tlak mjeri (plava boja), a može se izabrati i gustoća neke tekućine, koja nije prikazana u listi. Povlačenjem uređaja za mjerenje tlaka naniže i naviše mijenja se dubina na kojoj se vrši mjerenje, a izračunati tlak se prikazuje u hektopaskalima (1 hPa = 100 Pa = 100 N/m2).

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

Možete zapaziti da prilikom uranjanja u vodu tlak raste otprilike za 1 hPa po centimetru dubine (približno 1 bar za 10 m dubine).

U općem slučaju formula glasi:

p   =   g * ρ * h

p ... hidrostatski tlak tekućine
g ... akceleracija sile teže
ρ ... gustoća tekućine
h ... dubina

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/hydrostpr_cr.htm
© Walter Fendt, 3. veljače 1999.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.