Fizika

Java Appleti za Fiziku

Walter Fendt
Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Verzija na hrvatskom jeziku
Hrvatski
(Java 1.4, 49 appleta, 13.12.2012.)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Polski Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu Magyar Srpski
Česky Vietnamese Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Važna napomena, posebno za korisnike programa "Internet Explorer":
Prikazani appleti rade samo ako je na računalu instalirano "runtime" okruženje za programski jezik Java (verzija 1.4.2).
Besplatno preuzimanje instalacije ovog alata je moguće sa odredišta njegovog proizvođača, firme "Oracle".
Mehanika
Jednoliko ubrzano gibanje 2.11.2000. - 8.02.2006.
Ravnoteža tri sile 3.11.2000. - 8.02.2006.
Rezultanta sila (Zbrajanje vektora) 2.11.1998. - 8.02.2006.
Rastavljanje sila na komponente 30.5.2003. - 28.02.2006.
Kolotura 24.3.1998. - 8.02.2006.
Zakon poluge 2.11.1997. - 8.02.2006.
Kosina 24.2.2000. - 8.02.2006.
Eksperiment sa primjenom II Newtn-ovog zakona 23.12.1997. - 8.02.2006.
Hitac - gibanje 13.9.2000. - 8.02.2006.
Elastični i neelastični sraz 7.11.2000. - 8.02.2006.
Newtnova kolijevka 4.11.1997. - 8.02.2006.
Vrtuljak (Centripetalna sila) 10.3.1999. - 8.02.2006.
I Keplerov zakon 25.3.2000. - 8.02.2006.
II Keplerov zakon 4.4.2000. - 8.02.2006.
Hidrostatski tlak u tekućinama 3.2.2000. - 8.02.2006.
Sila uzgona u tekućinama 19.4.1998. - 8.02.2006.
Titranje i valovi
Matematičko njihalo 21.5.1998. - 8.02.2006.
Njihalo s oprugom 24.5.1998. - 8.02.2006.
Povezana njihala 5.7.1998. - 18.02.2006.
Rezonancija 11.9.1998. - 8.02.2006.
Izbijanje 21.10.2001. - 8.02.2006.
Stojni valovi (Objašnjenje superpozicijom sa odbijenim valom) 9.7.2003. - 8.02.2006.
Longitudinalni stojni valovi 8.6.1998. - 28.02.2006.
Interferencija dva sferna vala 22.5.2000. - 8.02.2006.
Dopplerov efekt 25.2.1998. - 8.02.2006.
Elektrodinamika
Magnetno polje štapastog magneta 20.4.2001. - 8.02.2006.
Magnetno polje dugog ravnog vodiča 18.9.2000. - 8.02.2006.
Lorentz-ova (EM) sila 1.6.1998. - 8.02.2006.
Elektromotor za istosmjernu struju 29.11.1997. - 8.02.2006.
Generator 8.5.1998. - 8.02.2006.
Ohmov zakon 23.11.1997. - 8.02.2006.
Spajanje otpora 11.9.2002. - 8.02.2006.
Promjenjivi otpornik (potenciometar) 16.02.2006. - 28.04.2006.
Wheatston-ov most 16.02.2006. - 28.04.2006.
Jednostavni krugovi izmjenične struje 13.6.1998. - 8.02.2006.
RCL spoj 19.3.2004. - 8.02.2006.
Elektromagnetni titrajni krug 8.12.1999. - 8.02.2006.
Elektromagnetni val 20.9.1999. - 8.02.2006.
Optika
Lom svjetlosti 20.12.1997. - 19.07.2007.
Odbijanje i lom svjetlosti (Objašnjenje Huygens-ovim principom) 5.3.1998. - 8.02.2006.
Refrakcijski astronomski teleskop 8.3.2000. - 8.02.2006.
Interferencija svjetlosti sa dvije pukotine 7.10.2003. - 8.02.2006.
Difrakcija svjetlosti na pukotini 11.10.2003. - 8.02.2006.
Termodinamika
Pojave u idealnom plinu 25.12.1999. - 8.02.2006.
Teorija relativnosti
Primjer dilatacije vremena 15.11.1997. - 8.02.2006.
Atomska fizika
Fotoelektrični efekt 20.2.2000. - 8.02.2006.
Bohrov model atoma vodika 30.5.1999. - 8.02.2006.
Nuklearna fizika
Nizovi radioaktivnih raspada 20.7.1998. - 10.08.2007.
Zakon radioaktivnog raspada 16.7.1998. - 8.02.2006.

Walter Fendt, 13. prosinca 2012.
 
Ivan Karšaj, 27. travnja 2006.

Copyright