Magnetno polje štapastog magneta

Magnetno polje štapastog magneta može se ispitati iglom kompasa. Na taj način se mogu skicirati linije sila magnetnog polja, što se u ovom appletu simulira.

Magnetni polovi su označeni slijedećim bojama:

sjeverni pol crveno
južni pol zeleno

Kada se igla kompasa povlači mišem, ona se okreće u pravcu i smjeru magnetnog polja u točkama kroz koje prolazi. Pri tom applet crta liniju sila koja prolazi kroz točku u kojoj se igla nalazi. Po otpuštanju tipke miša, linija polja koja je bila nacrtana u tom trenutku ostaje na polju skice. Na taj način se može skicirati polje magneta u nizu tačaka.

Pritiskom na tipku [Okreni magnet] magnet se okreće za 180° u ravnini appleta, a pritiskom na tipku [Obriši linije polja] se brišu nacrtane linije magnetnog polja i igla postavlja u početni položaj.

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/mfbar_cr.htm
© Walter Fendt, 20. travnja 2001.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.