Magnetno polje dugog pravocrtnog vodiča

Java applet prikazuje konfiguraciju magnetnog polja vrlo dugog pravocrtnog vodiča kroz koji teče električna struja.

U appletu je prikazan dio dugačkog metalnog vodiča kroz koji teče električna struja; nosioci električnih naboja - elektroni - prikazani su sitnim točkama kako se gibaju od nižeg električnog potencijala k višem; viši potencijal je prikazan znakom "+", a niži znakom "-". Prikazana je samo komponenta brzine elektrona (koja potiče od električnog polja), a termalno gibanje elektrona nije prikazano zbog jasnoće prikaza. Prikazan je i dogovoreni smjer električne struje crvenom strelicom. Polaritet krajeva vodiča, a time i smjer električne struje se može promijeniti pritiskom na tipku [Promjeni smjer I].

Na postolju kraj vodiča je postavljen kompas sa magnetnom iglom (crvenom bojom je prikazan sjeverni pol igle, a zelenom južni pol). Kompas se mišem može pomicati po postolju, a pravac igle će pokazivati pravac linija magnetnog polja. Na taj način se može odrediti konfiguracija magnetnog polja, koja je plavom bojom skicirana u appletu. Linije magnetnog polja su kružne linije, a njihov smjer je dan pravilom desne ruke: ako palac desne ruke pokazuje pravac jakosti električne struje, ostali savijeni prsti desne ruke pokazuju smjer magnetnog polja.

Pri simulaciji je zanemaren utjecaj magnetnog polja Zemlje.

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/mfwire_cr.htm
© Walter Fendt, 18. rujna 2000.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.