Elektromagnetni titrajni krug

Java applet simulira rad električnog titrajnog kruga koje se sastoji od kondenzatora, zavojnice i otpornika. Otpornik nije potreban za rad titrajnog kruga, ali stvarni otpori u električnom krugu utječu na proces titranja.

[Reset] - početno stanje. U početnom stanju, kondenzator je povezan sa izvorom el. struje zbog čega se na elektrodama kondenzatora nagomilava
               električni naboj i između njih postoji napon jednak naponu izvora električne struje.
 
Programski je moguće zadati vrijednosti kapaciteta kondenzatora (od 100 µF do 1000 µF), induktivnosti zavojnice (od 1 H do 10 H) i otpora otpornika (od 0 Ω do 1000 Ω), a applet izračunava period titranja i ispisuje ga u donjem lijevom kutu simulacije.

[Start] -  pokrećemo  simulaciju.

Prekidač odvaja kondenzator od izvora električne struje i povezuje ga sa zavojnicom. Applet tokom rada, crvenim strelicama pokraj vodiča pokazuje smjer električne struje, crvenim linijama prikazuje crte sila električnog polja u kondenzatoru, a plavim linijama crte sila magnetnog polja. U donjem desnom kutu prikaza crta se, u ovisnosti o izboru, ili dijagram ovisnosti napona i jakosti električne struje o vremenu, ili blok dijagram energija. U donjem lijevom kutu se prikazuje sat koji mjeri vrijeme proteklo od početka simulacije. Rad appleta se, prema izboru može usporiti ili 10 ili 100 puta.

Potvrda unosa tipka([Enter], [Return] ili odgovarajuću tipka).

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/osccirc_cr.htm
© Walter Fendt, 23. listopada 1999.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.