Stojni valovi
(Objašnjenje superpozicijom sa reflektiranim valom)

Stojni val nastaje interferencijom dvaju valova jednake amplitude i jednake frekvencije, a time i jednake valne dužine, koji se na istom pravcu gibaju jedan nasuprot drugome.

Java applet prikazuje proces nastajanja stojnog vala na primjeru transverzalnog vala. Na dijagramu se mogu promatrati pomak (poremećaj) upadnog vala koji se širi kroz sredstvo, vala koji se odbija od granice sredstva i vala koji nastaje kao zbroj ova dva vala.

U appletu se može izabrati vrsta granice sredstva, što pokazuje utjecaj granice sredstva na odbijeni val. Posebno se lijepo vidi na primjeru učvršćenog kraja da je pomak odbijenog vala na granici sredstva suprotan pomaku upadnog vala jer je ukupan pomak nepomičnog kraja jednak nuli.

Na appletu je prikazan dio sredstva u kojem se val širi čija je dužina je jednaka 3 valne dužine vala, a tokom nastanka stojnog vala njegovi bregovi se označuju slovom "B", a dolovi slovom "D".

 

 
Fizika
Appleti za Fiziku

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14cr/stwaverefl_cr.htm
© Walter Fendt, 9. srpnja 2003.
© Prijevod i obrada: Ivan Karšaj
Zadnja izmjena: 8. veljače 2006.