Ο μοχλός

Σε αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ένας συμμετρικός χάρακας-μοχλός που περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα στερεωμένο στο κέντρο βάρους του. Ο χάρακας αυτός είναι χωρισμένος σε χρωματιστά παραλληλόγραμμα μήκους 0,10 m. Πάνω στον χάρακα κρέμονται όμοια σώματα βάρους 1,0 Ν.

Το σύστημα βρίσκεται αρχικά σε ισορροπία.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο βάρος ή να μετατοπίσετε ένα υπάρχον με κλικ του ποντικιού. Επίσης, διαγράφετε ένα βάρος με κλικ πάνω του, και εμφανίζετε ένα νέο βάρος με κλικ πάνω στον χάρακα.

Ανιχνεύστε μία νέα θέση ισορροπίας μετακινώντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας βάρη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ένας μοχλός ισορροπεί αν το άθροισμα των ροπών που προκαλούν περιστροφή του προς τα δεξιά ισούται με το άθροισμα των ροπών που προκαλούν περιστροφή του προς τα αριστερά.
 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/lever_gr.htm
© Walter Fendt, November 2, 1997
Translation: WebLab NHRF 2000
Last modification: October 28, 2005