Διάθλαση φωτός

Μία φωτεινή ακτίνα προσπίπτει από τα αριστερά στην διαχωριστική επιφάνεια δύο μέσων (Μπορείτε να επιλέξετε το είδος των μέσων από τις δύο λίστες). Η γωνία προσπτώσεως μεταβάλλεται με κλικ του ποντικιού (ή, συνεχόμενα, με σύρσιμο της προσπίπτουσας ακτίνας). Το μέσο με το μεγαλύτερο δείκτη διάθλασης παριστάνεται με μπλε χρώμα, και το άλλο με κίτρινο χρώμα.

 

 
Φυσική
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14gr/refraction_gr.htm
© Walter Fendt, December 20, 1997
© Greek version: WebLab NHRF 2000
Last modification: November 20, 2005