បង្គុំរេស៊ី​ស្ត​​រ​

 

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា​

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/combres_kh.htm
© Walter Fendt, September 11, 2002
Last modification: August 18, 2010

*បកប្រែ និង​វាយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរដោយ : សឿង ប៊ុនណា​​ * កាលបរិច្ឆេទបកប្រែ : ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ ២០១០​