ឧទាហរណ៏នៃឥទ្ធិពល​ដូ​ផ្ល័រ

ឡាន​ពេទ្យ​សង្រ្គោះ​បន្ទាន់​មាន​ភ្ជាប់​ស៊ីរ៉ែន​​រោទិ៍ បាន​ឆ្លង​កាត់​មនុស្ស​​កំពុងឈរ​នៅ​តាម​ផ្លូវ។

កត់សំគាល់​ ៖ កម្ម​វិធី​នេះ​មិនមែនជាសកម្មភាព​​ជាក់​ស្តែង​ទេ​។ ពេលយើង​ឃើញ​ឥទ្ធិពល​ដូរ​ផ្ល័រកាន់​តែ​ច្បាស់ រលក​សម្លេង​​កាន់​តែ​មាន​ល្បឿន​តិច​ជាងស្ថានភាព​ជាក់​ស្តែង​​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/dopplereff_kh.htm
© Walter Fendt, February 25, 1998
Last modification: August 18, 2010