រលក​អេឡិច​ត្រូ​ម៉ា​ញេ​ទិច

ជីវចលនា​នេះ​បង្ហាញ​ពីរលក​អេឡិច​ត្រូ​ម៉ា​ញេ​ទិច ដែល​មាន​ឈ្មោះថា "​រលក​ប្លង់ប៉ូលែ "​ ដែល​បង្កើនឲ្យ​មាន​ទិស​​ដៅតាមអក្ស័​ x វិជ្ជមាន ​។ វ៉ិច​ទ័រ​​ដែន​អគ្គី​សនី​ (ពណ៌ក្រហម​)​ មាន​ទិស​ស្របទៅ​នឹង​អក្ស័​ y និងវ៉ិចទ័រ​​ដែនម៉ា​ញេ​ទិច​ (ពណ៌ខៀវ)​​ មានទិស​ស្រ​ប​នឹង​អក្ស័​ z ។

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/emwave_kh.htm
© Walter Fendt, September 20, 1999
Last modification: August 18, 2010