លំនឹង​នៃកម្លាំងទាំង​​បី

មាន​​ពិសោធ​ន៏ងាយ​​មួយ ស្តី​អំពីលំនឹង​របស់​កម្លាំងទាំង​បី​។ ទម្ងន់​ត្រូវបានចងព្យួរ​នឹងខ្សែពួរបីជាប់​គ្នា​ ។ មាន​ខ្សែ​ពួរពីរ​រត់នៅ​លើ​រ៉កដោយ​​​មិន​រងការ​​​កកិត។ កំលាំង​ទាំង​បី​មាន​អំពើ​ត្រង់ចំណង​ (ព្រួញពណ៌)​ ដែល​មាន​លំនឹង។​​​​​

អ្នក​អាច​សសេរកំលាំង​ទាំង​ឡាយ​ចាប់​ពី​១​N ដល់​ ១០​ N ទៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង​អត្ថបទ (កុំ​ភ្លេចចុច"ចូល​" !)​។ ចូរកត់​សំគាល់​ថា​កំលាំងនិមួយៗ​ត្រូវតូចជាង​កំលាំង​សរុប​របស់​កំលាំង​ពី​ដទៃ​ទៀត។ អ្នកអាច​មានលទ្ធភាព​កំនត់ទីតាំង​​រ៉​ទាំង​ពីរ​ដោយទាញកូនកណ្តុរ។ ប្រលេឡូក្រាមនៃកំលាំងទាំងនោះ​ដែល​មាន​ទិស​ដៅ​ខាង​លើ​ឆ្វេង​​ និង​ខាងលើស្តាំ​ (ក្រហម​បន្ទាប់មក​ខៀវ)​ ប្រលេឡូក្រាម​នោះ​នឹងត្រូវបានគូ ប្រសិន​បើអ្នកជ្រើសរើស​នូវ​ជំរើស​ដែល​ឆើ្លយតបតាមនោះ។ នៅ​ខាង​ក្រោម​ស្តាំ​ អ្នកអាច​អាន​មុំនៃ​កំលាំង​ទាំង​ពីរ​នេះដែល​ធៀបនឹងទិសឈរ​ ។​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/equilibrium_kh.htm
© Walter Fendt, March 11, 2000
Last modification: August 17, 2010