​បំបែក​កម្លាំង

 

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/forceresol_kh.htm
© Walter Fendt, May 30, 2003
Last modification: August 17, 2010