កំណ​រូប​ភាព​ដោយ​ឡង់​ទី​បង្រួម

 

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/imageconvlens_kh.htm
© Walter Fendt, December 23, 2008
Last modification: August 18, 2010