លំយោលញូតុន

​កម្មវិធី​​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​​​ការពិសោធន៏​ដែល​គេ​ស្គាល់​ជា​ទូទៅ​មួយបង្ហាញអំពីការ​រក្សាទុក​នូវ នូវ​បរិមាណ​ចលនា និង​ថាមពល។​​

 

 
Physics
កម្មវិធីរូបវិទ្យា

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14kh/ncradle_kh.htm
© Walter Fendt, November 4, 1997
Last modification: August 17, 2010

*បកប្រែ និង​វាយអត្ថបទជាភាសាខ្មែរដោយ : សឿង ប៊ុនណា​​ * កាលបរិច្ឆេទបកប្រែ : ខែ កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ ២០១០​